Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu (1.001354)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ, cơ quan ngang bộ theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không có thông tin
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:
Yêu cầu điều kiện thực hiện:

- Đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được Bộ, cơ quan ngang bộ theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý xem xét hỗ trợ, phải đáp ứng các điều kiện sau: + Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, được cơ quan có thẩm quyền công nhận; + K ết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn trong thời gian không quá 3 năm kể từ thời điểm ứng dụng, chuyển giao; + Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công ngh ệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao; + Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ có phương án khả thi về thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ . - Đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được Bộ, cơ quan ngang bộ theo ngành, lĩnh vực thu ộc thẩm quyền quản lý xem xét mua, phải đáp ứng điều kiện: Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, được cơ quan có thẩm quyền công nhận và có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương và quốc phòng, an ninh.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; - Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để xem xét hỗ trợ kinh phí, mua.
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu có đề nghị hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ .

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

(i) Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí, hồ sơ gồm: + Văn bản đề nghị kèm theo thuyết minh; + Văn bản công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của cơ quan có thẩm quyền; + Tài liệu thể hiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đưa vào ứng dụng,chuyển giao không quá 03 năm. (ii) Đối với đề nghị mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hồ sơ gồm: + Văn bản đề nghị kèm theo thuyết minh; + Văn bản công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của cơ quan có thẩm quyền; + Văn bản kiến nghị của cơ quan, tổ chức về sự cần thiết mua và phương án quản lý, khai thác, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Văn bản đề nghị kèm theo thuyết minh
Chọn
Tải tập tin  
Văn bản công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của cơ quan có thẩm quyền
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu thể hiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đưa vào ứng dụng,chuyển giao không quá 03 năm
Chọn
Tải tập tin  
Văn bản kiến nghị của cơ quan, tổ chức về sự cần thiết mua và phương án quản lý, khai thác, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Chọn
Tải tập tin  

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2022
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In