Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục công bố bổ sung, điều chỉnh phạm vi đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp (1.000109)
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15
Ghi chú thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày
- Thời hạn hủy bỏ xử lý hồ sơ sau khi tổ chức đề nghị không bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định kể từ ngày thông báo: 15 ngày
- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 15 ngày
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Chương trình đào tạo đánh giá Hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn/chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.

- Bản công bố đủ năng lực thực hiện hoạt động đào tạo.

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

1. Đối với cơ sở đào tạo:

Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức chứng nhận phải được đào tạo bởi cơ sở đào tạo đáp ứng các yêu cầu sau:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật và có chức năng hoạt động trong lĩnh vực đào tạo;

- Đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với phạm vi đào tạo;

- Luôn có ít nhất 01 giảng viên thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng từ 12 tháng trở lên) đối với khóa đào tạo đánh giá hệ thống hoặc khóa đào tạo đánh giá chứng nhận sản phẩm và đáp ứng năng lực quy định tại Điều 5 Thông tư 36/2014/TT-BKHCN;
Trong trường hợp cần thiết, cơ sở đào tạo có thể thuê giảng viên có năng lực đáp ứng quy định tại Điều 5 Thông tư 36/2014/TT-BKHCN;

- Đã xây dựng chương trình và đề cương đào tạo chi tiết đối với khóa đào tạo đáp ứng nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư 36/2014/TT-BKHCN;

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tổ chức khóa đào tạo.

2. Đối với giảng viên:

- Có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đào tạo;

- Có năng lực tối thiểu tương đương chuyên gia đánh giá trưởng đối với tiêu chuẩn đào tạo;

- Có thâm niên công tác từ 07 (bảy) năm trở lên (kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học) và đã thực hiện tối thiểu 30 cuộc đánh giá với tư cách là trưởng đoàn đánh giá.

3. Yêu cầu đối với chương trình và đề cương của khóa đào tạo:

- Cơ sở đào tạo phải xây dựng chương trình đào tạo và đề cương đào tạo chi tiết, tối thiểu phải bảo đảm các nội dung cơ bản quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này đối với từng khóa đào tạo.

- Thời lượng khóa đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý hoặc chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm tối thiểu là 05 (năm) ngày, trong đó thời lượng đào tạo về kỹ năng đánh giá tối thiểu là 03 (ba) ngày.

- Yêu cầu đối với việc kiểm tra giữa khóa, thi cuối khóa và cấp chứng chỉ đào tạo:

+ Kiểm tra giữa khóa được tiến hành bằng bài kiểm tra ngắn, trắc nghiệm hoặc thông qua thảo luận nhóm để đánh giá;

+ Thi cuối khóa bằng bài kiểm tra viết gồm phần tự luận và trắc nghiệm hoặc kết hợp. Bài kiểm tra cuối khóa được chấm theo thang điểm 100. Bài kiểm tra đạt yêu cầu khi đạt từ 70 điểm trở lên;

+ Cuối khóa đào tạo, cơ sở đào tạo căn cứ vào quá trình tham gia đào tạo, kết quả kiểm tra giữa khóa và cuối khóa để cấp chứng chỉ đào tạo cho người đạt yêu cầu.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 36/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Cơ sở đào tạo đã được thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố đủ năng lực đào tạo có nhu cầuđề nghị công bố bổ sung, điều chỉnh đủ năng lực thực hiện hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

- Bản công bố đủ năng lực thực hiện hoạt động đào tạo theo Mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BKHCN.

- Chương trình và đề cương chi tiết đối với từng khóa đào tạo;

- Danh sách giảng viên đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 4, Điều 5 Thông tư 36/2014/TT-BKHCN đối với từng khóa đào tạo và các tài liệu chứng minh năng lực kèm theo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Bản công bố đủ năng lực thực hiện hoạt động đào tạo theo Mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BKHCN
Chọn
Tải tập tin  
Chương trình và đề cương chi tiết đối với từng khóa đào tạo
Chọn
Tải tập tin  
Danh sách giảng viên đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 4, Điều 5 Thông tư 36/2014/TT-BKHCN đối với từng khóa đào tạo và các tài liệu chứng minh năng lực kèm theo
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Lựa chọn hình thức nhận kết quả

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2024
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In