Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (1.001080)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ, ngành được giao quản lý nhiệm vụ hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Không có thông tin
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Mẫu A1- ĐXNV

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

- Đảm bảo điều kiện theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/03/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước - Đảm bảo điều kiện theo Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; - Đảm bảo điều kiện theo Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu; - Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. - Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 05 năm 2016 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017. - Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. - Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/03/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. - Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. - Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016. - Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu. 3 - Thông tư số 14/2017/TT-BKHCN ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bô ̣Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu. - Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. - Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. - Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 05 năm 2016 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ - Quyết định 188/QĐ-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 844/QĐ-TTg - Thông tư 01/2018/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

+ Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ; + Văn bản xác nhận đồng ý tham gia của các tổ chức khác phối hợp nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ (nếu có); + Tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ (nếu có);

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
Chọn
Tải tập tin  
Văn bản xác nhận đồng ý tham gia của các tổ chức khác phối hợp nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ (nếu có)
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ (nếu có)
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2024
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In