Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (1.008196)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: - Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ
Thời hạn giải quyết: 140
Ghi chú thời hạn giải quyết: (kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ), chưa kể thời gian đàm phán, thống nhất với nước ngoài. Điểm b, khoản 4, điều 52 Nghị định 142/20 20/NĐCP
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 03 Thông tư 10/2019/TTBKHCN); - Mẫu Cam kết của Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 04 Thông tư 10/2019/TTBKHCN); - Mẫu Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 05 Thông tư 10/2019/TTBKHCN);

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

* Điều kiện đối với tổ chức: - Các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ Nghị định thư, có con dấu và tài khoản có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư. - Tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn làm chủ trì nhiệm vụ Nghị định thư: + Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trước đây; + Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác do mình chủ trì sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có); + Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chưa hoàn thành việc đăng ký, nộp, lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác có sử dụng ngân sách nhà nước; + Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác sẽ không được đăng ký tham gia tuyển chọn trong thời gian 01 năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.

* Điều kiện đối với cá nhân - Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ Nghị định thư phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu: + Có trình độ đại học trở lên; + Có chuyên môn phù hợp và đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với nội dung nhiệm vụ Nghị định thư trong 05 năm gần nhất, tính đến thời điểm nộp hồ sơ; + Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc của nhiệm vụ Nghị định thư. Trường hợp đặc biệt khác với các yêu cầu nêu trên do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định. - Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn làm chủ nhiệm nhiệm vụ Nghị định thư: + Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác; + Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác do mình làm chủ nhiệm sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiên nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm thời gian được gia hạn (nếu có); + Có nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do mình làm chủ nhiệm bị đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” sẽ không được tham gia tuyển chọn trong thời gian là 02 năm kể từ khi có kết luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia; + Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác do mình làm chủ nhiệm sẽ không được tham gia tuyển chọn trong thời gian 03 năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; - Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; - Thông tư số 10/2019/TTBKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Nghị định thư, tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí và thời gian thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ Nghị định thư

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

- Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm: + Bản chính Thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 03 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN); + Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì; + Bản sao Văn bản thỏa thuận của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ Nghị định thư phía Việt Nam và đối tác nước ngoài trong đó nêu rõ: các nội dung thực hiện chính của hai bên; dự kiến kế hoạch triển khai; nguyên tắc chia sẻ kết quả nghiên cứu và dự kiến nguồn lực đóng góp của hai bên, trong đó đóng góp của đối tác nước ngoài có giá trị quy đổi, bao gồm nguồn lực tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất và các nguồn lực cần thiết khác; + Bản chính Cam kết của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 04 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN); + Bản chính Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và bản sao Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 05 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN); + Tài liệu liên quan khác. - Thành phần hồ sơ thẩm định kinh phí nhiệm vụ Nghị định thư bao gồm: + Bản chính Thuyết minh nhiệm vụ được chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn và văn bản giải trình của chủ nhiệm nhiệm vụ về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng tuyển chọn có xác nhận của người chủ trì phiên họp và 02 uỷ viên phản biện; + Dự toán kinh phí và giải trình các khoản chi theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Mẫu số 3 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2019/TT-BKHCN; + Bản chính 03 báo giá thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ), hồ sơ chứng minh các nguồn tài chính khác (nếu có); + Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ có vốn đối ứng. Bản chính văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau: * Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ; * Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ; * Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng bảo đảm được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ; + Bản chính văn bản xác nhận về sự đồng ý tham gia của các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư (nếu có); + Bản gốc hoặc bản sao công chứng văn bản thỏa thuận của tổ chức chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam và đối tác nước ngoài. + Tài liệu liên quan khác - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Vụ Hợp tác quốc tế

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Bản chính Thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 03 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN);
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao Văn bản thỏa thuận của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ Nghị định thư phía Việt Nam và đối tác nước ngoài trong đó nêu rõ: các nội dung thực hiện chính của hai bên; dự kiến kế hoạch triển khai; nguyên tắc chia sẻ kết quả nghiên cứu và dự kiến nguồn lực đóng góp của hai bên, trong đó đóng góp của đối tác nước ngoài có giá trị quy đổi, bao gồm nguồn lực tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất và các nguồn lực cần thiết khác;
Chọn
Tải tập tin  
Bản chính Cam kết của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 04 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN);
Chọn
Tải tập tin  
Bản chính Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và bản sao Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 05 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN);
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu liên quan khác
Chọn
Tải tập tin  
Bản chính Thuyết minh nhiệm vụ được chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn và văn bản giải trình của chủ nhiệm nhiệm vụ về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng tuyển chọn có xác nhận của người chủ trì phiên họp và 02 uỷ viên phản biện;
Chọn
Tải tập tin  
Dự toán kinh phí và giải trình các khoản chi theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Mẫu số 3 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2019/TT-BKHCN
Chọn
Tải tập tin  
Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ có vốn đối ứng
Chọn
Tải tập tin  
Bản chính văn bản xác nhận về sự đồng ý tham gia của các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư (nếu có)
Chọn
Tải tập tin  
Bản gốc hoặc bản sao công chứng văn bản thỏa thuận của tổ chức chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam và đối tác nước ngoài
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu liên quan khác
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2023
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In