Hướng dẫn nộp hồ sơ ký bằng chữ ký số

Thực hiện lộ trình hoàn thiện cung cấp các Dịch vụ công trực tuyến, Cổng dịch vụ công Bộ Khoa học & Công nghệ bổ sung tính năng tiếp nhận hồ sơ ký số như sau:

Thông tin

+ Chức năng Nộp hồ sơ dùng chữ ký số được mở sau khi hồ sơ chuyển trạng thái “Đã nộp bản mềm”.

+ Chức năng Nộp hồ sơ dùng chữ ký số sẽ đóng sau khi đã xử lý hồ sơ ký số và chuyển trạng thái hồ sơ “Đã nộp bản cứng”.

+ Các file thành phần hồ sơ là file .PDF và được ký số.

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In