Nộp hồ sơ trực tuyến

Để bắt đầu nộp hồ sơ dịch vụ công, người dùng cần phải đăng nhập vào hệ thống. Nếu chưa có tài khoản vào đường link: https://dichvucong.most.gov.vn/dvc/pages/DangKy.aspx để đăng ký tài khoản.

Người dùng mở trình duyệt và truy cập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến bằng link : https://dichvucong.most.gov.vn

Để đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Người dùng nhấn nút "Đăng nhập".

Hiển thị màn hình đăng nhập.

 Người dùng cung cấp email và mật khẩu đã đăng ký tài khoản trước. Nhấn “Đăng nhập” nếu nhập đúng email và mật khẩu, màn hình hiển thị như sau:

Người dùng nhấn vào menu “Dịch vụ công”.

Màn hình hiển thị danh sách thủ tục hành chính:

Người dùng nhấn vào “Nộp hồ sơ” trên danh sách thủ tục hành chính hoặc nút “Nộp hồ sơ” trên form thông tin thủ tục hành chính.

Hiển thị màn hình nhập thông tin và lưu hồ sơ.· 

Đơn đăng ký.

Thành phần hồ sơ đình kèm

Cung cấp thông tin vào form đơn đăng ký. Nhấn nút “Cập nhật đơn đăng ký hoạt động” để lưu đơn đăng ký hoạt động.

Cung cấp thông tin đăng ký vào form. Nhấn nút “lưu lại” để lưu lại hồ sơ. Nhấn nút “Gửi hồ sơ” để gửi hồ sơ.

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In