Đăng ký tài khoản sử dụng thủ tục hành chính

Người dùng mở trình duyệt và truy cập vào hệ thống dịch vụ công trự tuyến bằng đường link: https://dichvucong.most.gov.vn/

Để đăng ký tài khoản sử dụng thủ tục hành chính. Người dùng nhấn nút “Đăng ký”.

Hiển thị màn hình đăng ký tài khoản mới:

Người dùng cung cấp thông tin vào form đăng ký tài khoản mới. Nhấn nút “Đăng ký” để hoàn thành đăng ký tài khoản. Mật khẩu sẽ được gửi vào email của bạn sau khi bạn đăng ký tài khoản.

 

 

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In