Tổng hợp số liệu xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công trực tuyến
Số hồ sơ đã nhận

Số hồ sơ đã xử lý

Tỷ lệ đúng hạn (%)

Số hồ sơ đã nhận

Số hồ sơ đã xử lý

Tỷ lệ đúng hạn (%)

Số hồ sơ đã nhận

3425
Số hồ sơ đã xử lý

3406
Tỷ lệ đúng hạn (%)

Số hồ sơ đã nhận

40
Số hồ sơ đã xử lý

26
Tỷ lệ đúng hạn (%)

Số hồ sơ đã nhận

3291
Số hồ sơ đã xử lý

3291
Tỷ lệ đúng hạn (%)

100
Số hồ sơ đã nhận

8
Số hồ sơ đã xử lý

8
Tỷ lệ đúng hạn (%)

100
Số hồ sơ đã nhận

53
Số hồ sơ đã xử lý

44
Tỷ lệ đúng hạn (%)

82
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In