Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tiếp nhận

112

Hồ sơ

Giải quyết

83

Hồ sơ

Quý 1/2021

Tiếp nhận

95

Hồ sơ

Giải quyết

81

Hồ sơ

Quý 2/2021

Tiếp nhận

9

Hồ sơ

Giải quyết

12

Hồ sơ

Báo cáo số liệu theo quý năm 2021

Tổng hợp số lượng hồ sơ theo lĩnh vực năm 2021

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In