Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020

Tiếp nhận

155

Hồ sơ

Giải quyết

19

Hồ sơ

Quý 1/2019

Tiếp nhận

17,259

Hồ sơ

Giải quyết

6,555

Hồ sơ

Quý 2/2019

Tiếp nhận

28,034

Hồ sơ

Giải quyết

5,464

Hồ sơ

Tổng hợp số lượng hồ sơ theo lĩnh vực năm 2020

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In