Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024

Tiếp nhận

882

Hồ sơ

Giải quyết

863

Hồ sơ

Quý 1/2024

Tiếp nhận

748

Hồ sơ

Giải quyết

863

Hồ sơ

Quý 4/2023

Tiếp nhận

856

Hồ sơ

Giải quyết

812

Hồ sơ

Báo cáo số liệu theo quý năm 2024

Tổng hợp số lượng hồ sơ theo lĩnh vực năm 2024

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In