Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tiếp nhận

19,901

Hồ sơ

Giải quyết

418

Hồ sơ

Quý 3/2021

Tiếp nhận

5,885

Hồ sơ

Giải quyết

179

Hồ sơ

Quý 4/2021

Tiếp nhận

12,669

Hồ sơ

Giải quyết

81

Hồ sơ

Báo cáo số liệu theo quý năm 2021

Tổng hợp số lượng hồ sơ theo lĩnh vực năm 2021

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In