Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023

Tiếp nhận

1,271

Hồ sơ

Giải quyết

1,231

Hồ sơ

Quý 1/2023

Tiếp nhận

656

Hồ sơ

Giải quyết

713

Hồ sơ

Quý 2/2023

Tiếp nhận

561

Hồ sơ

Giải quyết

598

Hồ sơ

Báo cáo số liệu theo quý năm 2023

Tổng hợp số lượng hồ sơ theo lĩnh vực năm 2023

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In