Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tiếp nhận

5,442

Hồ sơ

Giải quyết

278

Hồ sơ

Quý 1/2022

Tiếp nhận

5,206

Hồ sơ

Giải quyết

62

Hồ sơ

Quý 2/2022

Tiếp nhận

239

Hồ sơ

Giải quyết

235

Hồ sơ

Báo cáo số liệu theo quý năm 2022

Tổng hợp số lượng hồ sơ theo lĩnh vực năm 2022

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In