Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tiếp nhận

6,185

Hồ sơ

Giải quyết

948

Hồ sơ

Quý 2/2022

Tiếp nhận

478

Hồ sơ

Giải quyết

458

Hồ sơ

Quý 3/2022

Tiếp nhận

487

Hồ sơ

Giải quyết

492

Hồ sơ

Báo cáo số liệu theo quý năm 2022

Tổng hợp số lượng hồ sơ theo lĩnh vực năm 2022

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In