Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023

Tiếp nhận

305

Hồ sơ

Giải quyết

299

Hồ sơ

Quý 1/2023

Tiếp nhận

237

Hồ sơ

Giải quyết

296

Hồ sơ

Quý 4/2022

Tiếp nhận

670

Hồ sơ

Giải quyết

551

Hồ sơ

Báo cáo số liệu theo quý năm 2023

Tổng hợp số lượng hồ sơ theo lĩnh vực năm 2023

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In