Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tiếp nhận

517

Hồ sơ

Giải quyết

159

Hồ sơ

Quý 1/2021

Tiếp nhận

186

Hồ sơ

Giải quyết

124

Hồ sơ

Quý 2/2021

Tiếp nhận

379

Hồ sơ

Giải quyết

71

Hồ sơ

Báo cáo số liệu theo quý năm 2021

Tổng hợp số lượng hồ sơ theo lĩnh vực năm 2021

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In