Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tiếp nhận

4,237

Hồ sơ

Giải quyết

332

Hồ sơ

Quý 2/2021

Tiếp nhận

1,196

Hồ sơ

Giải quyết

79

Hồ sơ

Quý 3/2021

Tiếp nhận

2,903

Hồ sơ

Giải quyết

182

Hồ sơ

Báo cáo số liệu theo quý năm 2021

Tổng hợp số lượng hồ sơ theo lĩnh vực năm 2021

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In