Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019

Tiếp nhận

17,259

Hồ sơ

Giải quyết

6,555

Hồ sơ

Quý 1/2019

Tiếp nhận

17,259

Hồ sơ

Giải quyết

6,555

Hồ sơ

Quý 4/2018

Tiếp nhận

80,703

Hồ sơ

Giải quyết

41,958

Hồ sơ

Tổng hợp số lượng hồ sơ theo lĩnh vực năm 2019

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In