Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tiếp nhận

130

Hồ sơ

Giải quyết

95

Hồ sơ

Quý 1/2021

Tiếp nhận

90

Hồ sơ

Giải quyết

78

Hồ sơ

Quý 2/2021

Tiếp nhận

27

Hồ sơ

Giải quyết

23

Hồ sơ

Báo cáo số liệu theo quý năm 2021

Tổng hợp số lượng hồ sơ theo lĩnh vực năm 2021

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In