Tình hình xử lý hồ sơ trong quý 2/2019
 • Tiếp nhận

  28,034

  hồ sơ

 • Giải quyết

  5,464

  hồ sơ

Tỷ lệ xử lý hồ sơ
 • Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia : 89.9% (Tiếp nhận: 645 hồ sơ, Đã xử lý: 580 hồ sơ)
 • Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia : 3.6% (Tiếp nhận: 330 hồ sơ, Đã xử lý: 12 hồ sơ)
 • Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ : 9.5% (Tiếp nhận: 74 hồ sơ, Đã xử lý: 7 hồ sơ)
 • Cục Sở hữu trí tuệ : 20% (Tiếp nhận: 24,383 hồ sơ, Đã xử lý: 4,865 hồ sơ)
 • Cục An toàn bức xạ và hạt nhân : 0% (Tiếp nhận: 38 hồ sơ, Đã xử lý: 0 hồ sơ)
 • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng : 0% (Tiếp nhận: 2,564 hồ sơ, Đã xử lý: 0 hồ sơ)
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In