Tình hình xử lý hồ sơ trong quý 1/2019
 • Tiếp nhận

  17,259

  hồ sơ

 • Giải quyết

  6,555

  hồ sơ

Tỷ lệ xử lý hồ sơ
 • Cục An toàn bức xạ và hạt nhân : 0% (Tiếp nhận: 156 hồ sơ, Đã xử lý: 0 hồ sơ)
 • Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia : 100% (Tiếp nhận: 242 hồ sơ, Đã xử lý: 242 hồ sơ)
 • Vụ Tổ chức cán bộ : 0% (Tiếp nhận: 6 hồ sơ, Đã xử lý: 0 hồ sơ)
 • Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ : 0% (Tiếp nhận: 0 hồ sơ, Đã xử lý: 0 hồ sơ)
 • Vụ Hợp tác quốc tế : 0% (Tiếp nhận: 0 hồ sơ, Đã xử lý: 0 hồ sơ)
 • Cục Sở hữu trí tuệ : 20.5% (Tiếp nhận: 12,316 hồ sơ, Đã xử lý: 2,520 hồ sơ)
 • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng : 82.2% (Tiếp nhận: 4,001 hồ sơ, Đã xử lý: 3,290 hồ sơ)
 • Vụ Kế hoạch Tài chính : 0% (Tiếp nhận: 0 hồ sơ, Đã xử lý: 0 hồ sơ)
 • Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ : 100% (Tiếp nhận: 143 hồ sơ, Đã xử lý: 143 hồ sơ)
 • Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia : 91.1% (Tiếp nhận: 395 hồ sơ, Đã xử lý: 360 hồ sơ)
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In