• Tiêu chí 1: Đánh giá tổng thể dịch vụ
 • Tiêu chí 2: Mức độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ (dịch vụ dễ sử dụng, thời gian đáp ứng của dịch vụ khi giao tiếp, xử lý dữ liệu)
 • Tiêu chí 3: Mức độ đúng hạn trong xử lý, trả kết quả của cơ quan nhà nước
 • Tiêu chí 4: Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức (mức độ nhiệt tình, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, cách giao tiếp của cán bộ, công chức khi hướng dẫn, xử lý hồ sơ)
 • Tiêu chí 5: Thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật
 • Tiêu chí 6: Thời gian thực hiện giải quyết so với quy định
 • Tiêu chí 7: Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính
 • Tiêu chí 8: Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính
 • Tiêu chí 9: Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
 • Tiêu chí 10: Mức độ công khai các thủ tục hành chính
 • Tiêu chí 11: Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân
 • Tiêu chí 12: Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In