STT Tên thủ tục Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng
1 Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện dự án hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 12 193 18
2 Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ 11 162 8
3 Thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ 12 128 9
4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ 45 168 21
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ 25 281 25
6 Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài 29 294 16
7 Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài 41 237 18
8 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 34 261 22
9 Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 24 198 28
10 Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện các dự án phục vụ công tác quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 32 310 27
11 Nhận hồ sơ tuyển công chức năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 45 237 29
12 Công nhận là nhà khoa học đầu ngành 48 280 19
13 Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư 34 230 28
14 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 62 182 16
15 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ 42 320 21
16 Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 50 150 22
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In