Mức độ thường xuyên cập nhật thông tin
Khả năng dễ dàng tìm kiếm thông tin, bố trí giao diện
Tốc độ truy cập thông tin (đọc thông tin, tải các mẫu biểu)
Mức độ tiện lợi khi sử dụng (dễ dàng sử dụng, cho phép nộp hồ sơ và nhận kết quả xử lý qua mạng, khả năng trợ giúp)
Thái độ phục vụ của Cơ quan cung cấp dịch vụ công (độ nhiệt tình, thời gian đáp ứng yêu cầu)
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In