43 bản ghi trong 3 trang
1 2 3
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 1.009843 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 30 ngày Mức độ 4
2 1.009846 Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 10 ngày Mức độ 4 200,000
3 1.009836 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) Mức độ 4 Xem
4 1.009839 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Đóng gói, vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) Mức độ 4 Xem
5 1.009829 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 45 ngày Mức độ 4 Xem
6 1.009838 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Nhập khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 15 ngày Mức độ 4 Xem
7 1.009828 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sản xuất, chế biến chất phóng xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 45 ngày Mức độ 4 Xem
8 1.009827 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng nguồn phóng xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 45 ngày Mức độ 4 Xem
9 1.009833 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 45 ngày Mức độ 4 Xem
10 1.009840 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 15 ngày Mức độ 4 Xem
11 1.009834 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Vận hành thiết bị chiếu xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 45 ngày Mức độ 4 Xem
12 1.009835 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Xây dựng cơ sở bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 45 ngày Mức độ 4 Xem
13 1.009830 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 60 ngày Mức độ 4 Xem
14 1.009837 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Xuất khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) Mức độ 4 Xem
15 1.009844 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 10 ngày Mức độ 4
16 1.009841 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) Mức độ 4 Xem
17 1.009804 Thủ tục khai báo nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế), vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 5 ngày Mức độ 4
18 1.009847 Thủ tục phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 15 ngày Mức độ 4 Xem
19 1.009842 Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) Mức độ 4
20 1.008070 Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá an toàn trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 30 ngày Mức độ 4 60,000,000
43 bản ghi trong 3 trang
1 2 3

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In