Đơn vị Lĩnh vực
Từ khóa Mức
56 bản ghi trong 3 trang
1 2 3
STT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Vận hành thiết bị chiếu xạ)

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
2 Hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng)

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
3 Hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sản xuất, chế biến chất phóng xạ)

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
4 Hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng chất phóng xạ (nguồn phóng xạ))

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
5 Hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị bức xạ - trừ thiết bị X-quang trong y tế)

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
6 Hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Tự xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng)

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
7 Hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Xây dựng cơ sở bức xạ)

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
8 Hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia hoặc cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng)

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
9 Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT (Đào tạo an toàn bức xạ)

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
10 Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT (Ngoại trừ đào tạo an toàn bức xạ)

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
11 Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
12 Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT (Đào tạo an toàn bức xạ)

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
13 Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT (Ngoại trừ đào tạo an toàn bức xạ)

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
14 Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
15 Hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
16 Hồ sơ khai báo (Theo Điều 4 và Điều 8 - Thông tư 08/2010/BKHCN)

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
17 Hồ sơ xác nhận cơ sở

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
18 Khai báo chất phóng xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày
3
Miễn phí
19 Khai báo chất thải phóng xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày
3
Miễn phí
20 Khai báo thiết bị phóng xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
56 bản ghi trong 3 trang
1 2 3
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In