Danh sách thủ tục hành chính
Đơn vị Lĩnh vực
Từ khóa Mức
Từ khóa  
Lĩnh vực   Đơn vị  
STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Mức Thao tác
Hoạt động khoa học và công nghệ
1
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
2
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
3
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
4
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
5
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
6
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
7
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
8
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
9
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
10
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
11
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
12
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
13
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
14
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
15
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
16
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
17
Vụ Tổ chức cán bộ
3
18
Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
3
19
Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
3
20
Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
3
21
Vụ Kế hoạch Tài chính
3
22
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
23
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
24
Vụ Kế hoạch Tài chính
3
25
Văn phòng Bộ KH&CN
3
26
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
27
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
28
Vụ Tổ chức cán bộ
3
29
Vụ Tổ chức cán bộ
3
30
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
31
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
32
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
33
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
34
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
35
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
36
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
37
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
38
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
39
Vụ Hợp tác quốc tế
3
40
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
41
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In