57 bản ghi trong 3 trang
1 2 3
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 1.001929 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (000.00.17.G06) 15 ngày Mức độ 4
2 1.001357 Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (000.00.17.G06) Mức độ 4
3 1.001354 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (000.00.17.G06) Mức độ 4
4 1.001080 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (000.00.17.G06) Mức độ 4
5 1.001235 Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) Mức độ 4
6 1.001034 Thủ tục đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) 10 ngày Mức độ 4
7 1.001222 Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) 30 ngày Mức độ 4
8 1.001225 Thủ tục điều chỉnh trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) 30 ngày Mức độ 4
9 1.000566 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Bộ KH&CN (000.00.11.G06) 7 ngày Mức độ 3
10 1.002045 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án 844

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia () 30 ngày Mức độ 4 Xem
11 1.001548 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi () 41 ngày Mức độ 4
12 1.001564 Thủ tục đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi () 48 ngày Mức độ 4
13 1.001558 Thủ tục xét giao trực tiếp dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi () 59 ngày Mức độ 4
14 1.002145 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 15 ngày Mức độ 4 3,000,000
15 1.002052 Cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 60 ngày Mức độ 4 4,000,000
16 1.001989 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 15 ngày Mức độ 4 3,000,000
17 1.001864 Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 30 ngày Mức độ 4 4,000,000
18 1.002083 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 10 ngày Mức độ 4 Xem
19 1.001910 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 15 ngày Mức độ 4 3,000,000
20 1.000182 Thủ tục Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, sức khỏe con người

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ (000.00.03.G06) 45 ngày Mức độ 4
57 bản ghi trong 3 trang
1 2 3

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In