18 bản ghi trong 1 trang
1
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 1.004452 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (000.00.16.G06) 4 ngày Mức độ 3
2 2.000054 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Sẵn sàng

Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (000.00.16.G06) 4 ngày Mức độ 4
3 1.004456 Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành.

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (000.00.16.G06) 4 ngày Mức độ 3
4 1.004797 Đăng ký nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) Mức độ 3
5 1.004732 Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) Mức độ 3
6 1.005349 Đăng ký thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) Mức độ 4
7 1.004741 Thủ tục đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) 60 ngày Mức độ 4
8 1.004761 Thủ tục đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) 90 ngày Mức độ 4
9 1.005370 Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) 180 ngày Mức độ 4
10 1.000566 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Bộ KH&CN (000.00.11.G06) 7 ngày Mức độ 3
11 1.002145 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 15 ngày Mức độ 4 3,000,000
12 00.05.G06.10 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát (Thử nghiệm)

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 10 ngày Mức độ 4 800,000
13 1.002083 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 10 ngày Mức độ 4 2,000,000
14 00.03.G06.02 Hồ sơ test vụ đánh giá thẩm định

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ (000.00.03.G06) Mức độ 3 150,000
15 1.007281 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ (000.00.03.G06) 5 ngày Mức độ 3 Xem
16 1.007293 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ (000.00.03.G06) 5 ngày Mức độ 3 Xem
17 2.001203 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ (000.00.03.G06) 10 ngày Mức độ 3
18 1.008196 Đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Hợp tác quốc tế (000.00.08.G06) Mức độ 3
18 bản ghi trong 1 trang
1

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In