Đơn vị Lĩnh vực
Từ khóa Mức
30 bản ghi trong 2 trang
1 2
STT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
2 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
3 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

4
Miễn phí
4 Thủ tục đăng ký thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
5 Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
6 Đăng ký nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí Khoa học và công nghệ trong nước do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
7 Đăng ký nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
8 Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

4
Miễn phí
9 Đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu

VNPOST: Chưa tích hợp

4
Miễn phí
10 Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

4
Miễn phí
11 Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
12 Đăng ký thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

4
Miễn phí
13 Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

VNPOST: Sẵn sàng

15 ngày
3
Miễn phí
14 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

15 ngày
4
3,000,000
15 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

10 ngày
3
1,000,000
16 Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

VNPOST: Sẵn sàng

15 ngày
3
Miễn phí
17 Công nhận là nhà khoa học đầu ngành

VNPOST: Sẵn sàng

45 ngày
3
Miễn phí
18 Nhận hồ sơ tuyển công chức năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Xem
19 Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện các dự án phục vụ công tác quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

VNPOST: Sẵn sàng

3
Miễn phí
20 Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện dự án hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

VNPOST: Sẵn sàng

3
Miễn phí
30 bản ghi trong 2 trang
1 2

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In