72 bản ghi trong 4 trang
1 2 3 4
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian xử lý Mức độ Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 1.001357 Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (000.00.17.G06) DVCTT một phần
2 1.001354 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (000.00.17.G06) DVCTT một phần
3 1.001080 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (000.00.17.G06) DVCTT một phần
4 1.001235 Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) DVCTT một phần
5 1.001034 Thủ tục đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) 10 ngày DVCTT một phần
6 1.001222 Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) 30 ngày DVCTT một phần
7 1.001225 Thủ tục điều chỉnh trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) 30 ngày DVCTT một phần
8 1.000566 Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Bộ KH&CN (000.00.11.G06) 45 ngày DVCTT một phần
9 1.000556 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Bộ KH&CN (000.00.11.G06) 52 ngày DVCTT một phần
10 1.001548 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi do Trung ương quản lý

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi () 41 ngày DVCTT một phần
11 1.001564 Thủ tục đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi () 53 ngày DVCTT một phần
12 1.001558 Thủ tục xét giao trực tiếp dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi () 67 ngày DVCTT một phần
13 1.002145 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 15 ngày DVCTT một phần 3,000,000
14 1.000182 Thủ tục Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, sức khỏe con người

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ (000.00.03.G06) 45 ngày DVCTT một phần
15 1.001565 Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Kế hoạch Tài chính (000.00.05.G06) 62 ngày DVCTT một phần
16 1.000750 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật (000.00.02.G06) 52 ngày DVCTT một phần
17 1.000617 Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật (000.00.02.G06) 10 ngày DVCTT một phần
18 1.000743 Thủ tục đề nghị công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật (000.00.02.G06) 15 ngày DVCTT một phần
19 1.000626 Thủ tục điều chỉnh nội dung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật (000.00.02.G06) 26 ngày DVCTT một phần
20 1.000158 Thủ tục Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân không cư trú, không hoạt động tại Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Thi đua – Khen thưởng (000.00.09.G06) 20 ngày DVCTT một phần
72 bản ghi trong 4 trang
1 2 3 4

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In