13 bản ghi trong 1 trang
1
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 2.000054 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Sẵn sàng

Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (000.00.16.G06) 5 ngày Mức độ 4
2 1.004797 Đăng ký nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) Mức độ 3
3 1.004741 Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) Mức độ 4
4 1.005370 Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) Mức độ 4
5 1.004732 Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) Mức độ 3
6 1.005349 Đăng ký thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) Mức độ 4
7 1.004761 Thủ tục đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu

VNPOST: Chưa tích hợp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (000.00.48.G06) 90 ngày Mức độ 4
8 1.000566 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Bộ KH&CN (000.00.11.G06) 7 ngày Mức độ 3
9 1.002145 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 15 ngày Mức độ 4 3,000,000
10 1.002083 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 10 ngày Mức độ 4 2,000,000
11 1.007281 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ (000.00.03.G06) 5 ngày Mức độ 3 Xem
12 1.007293 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ (000.00.03.G06) 5 ngày Mức độ 3 Xem
13 1.008196 Đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Hợp tác quốc tế (000.00.08.G06) Mức độ 3
13 bản ghi trong 1 trang
1

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In