42 bản ghi trong 3 trang
1 2 3
TT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
2 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
3 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày Mức độ 4
4 Thủ tục đăng ký thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
5 Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
6 Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
7 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
8 Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

VNPOST: Sẵn sàng

15 ngày Mức độ 3
9 Thủ tục đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (10/2019/TT-BKHCN))

VNPOST: Sẵn sàng

15 ngày Mức độ 3
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

15 ngày Mức độ 4 3,000,000
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

10 ngày Mức độ 3 1,000,000
12 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

10 ngày Mức độ 4 2,000,000
13 Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài

VNPOST: Sẵn sàng

45 ngày Mức độ 3
14 Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài

VNPOST: Sẵn sàng

30 ngày Mức độ 3
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

5 ngày Mức độ 3 Xem
16 Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

VNPOST: Sẵn sàng

15 ngày Mức độ 3
17 Công nhận là nhà khoa học đầu ngành

VNPOST: Sẵn sàng

45 ngày Mức độ 3
18 Nhận hồ sơ tuyển công chức năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3 Xem
19 Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện các dự án phục vụ công tác quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

VNPOST: Sẵn sàng

Mức độ 3
20 Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện dự án hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

VNPOST: Sẵn sàng

Mức độ 3
42 bản ghi trong 3 trang
1 2 3

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In