Đơn vị Lĩnh vực
Từ khóa Mức
41 bản ghi trong 3 trang
1 2 3
STT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ cấp quốc gia

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
2 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
3 Tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
4 Đăng ký kết quả Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
5 Đăng ký kết quả Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
6 Đăng ký kết quả Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
7 Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
8 Thủ tục đăng ký nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí KH&CN trong nước do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
9 Thủ tục đăng ký nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
10 Thủ tục đăng ký nhiệm vụ KH&CN tiềm năng do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
11 Thủ tục đăng ký tài trợ của nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức KH&CN công lập được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
12 Thủ tục đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
13 Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
14 Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ Trong Khoa học xã hội và nhân văn

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
15 Thủ tục đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
16 Thủ tục đăng ký thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia hỗ trợ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
17 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
18 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
19 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

10 ngày
3
Miễn phí
20 Công nhận là nhà khoa học đầu ngành

VNPOST: Chưa tích hợp

45 ngày
3
Miễn phí
41 bản ghi trong 3 trang
1 2 3
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In