18 bản ghi trong 1 trang
1
TT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
2 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
3 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
10 Chứng nhận chuẩn đo lường

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
11 Chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
12 Điều chỉnh nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được cấp

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
13 Điều chỉnh nội dung của Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
14 Điều chỉnh nội dung của Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
15 Điều chỉnh quyết định chỉ định, chỉ định lại tổ chức hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
16 Thủ tục Điều chỉnh nội dung của Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

VNPOST: Chưa tích hợp

15 ngày Mức độ 4
17 Thủ tục gia hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo

VNPOST: Chưa tích hợp

7 ngày Mức độ 4
18 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày Mức độ 4
18 bản ghi trong 1 trang
1

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In