15 bản ghi trong 1 trang
1
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 1.003004 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) Mức độ 4
2 1.003089 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) Mức độ 4
3 1.003309 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) Mức độ 4
4 1.002267 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) Mức độ 4
5 1.003028 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) Mức độ 4
6 1.003167 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) Mức độ 4
7 1.003269 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) Mức độ 4
8 1.003324 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) Mức độ 4
9 1.002983 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) Mức độ 4
10 1.002241 Điều chỉnh nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được cấp

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) Mức độ 4
11 2.001226 Điều chỉnh nội dung của Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) Mức độ 4
12 2.000737 Điều chỉnh nội dung của Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) Mức độ 4
13 1.002908 Thủ tục Điều chỉnh nội dung của Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) 15 ngày Mức độ 4
14 2.000747 Thủ tục gia hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo

VNPOST: Chưa tích hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (000.00.20.G06) 7 ngày Mức độ 4
15 1.008089 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

VNPOST: Chưa tích hợp

Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia () 5 ngày Mức độ 4
15 bản ghi trong 1 trang
1

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In