Đơn vị Lĩnh vực
Từ khóa Mức
67 bản ghi trong 4 trang
1 2 3 4
STT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
5 Thủ tục cấp giấy xác nhận chất lượng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sản xuất lần đầu

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
6 Thủ tục cấp giấy xác nhận chất lượng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng sản xuất lần đầu

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
7 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động công nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
8 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
9 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
10 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
11 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nướccho tổ chức tư vấn

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
12 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
13 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
14 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
15 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
16 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
17 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận và thẻ cho chuyên gia trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
18 Thủ tục cấp thay đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký hoạt động công nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
19 Thủ tục chỉ định lại, thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
20 Thủ tục chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
67 bản ghi trong 4 trang
1 2 3 4
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In