23 bản ghi trong 2 trang
1 2
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 1.005276 Thủ tục cấp lại/cấp phó văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
2 1.003834 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
3 1.003808 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 30 ngày Mức độ 3
4 1.004748 Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
5 1.005265 Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
6 1.005278 Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
7 1.005281 Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
8 1.005262 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
9 1.005253 Thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
10 1.005274 Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
11 1.003661 Thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 20 ngày Mức độ 3
12 1.003686 Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày Mức độ 3
13 1.005282 Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 45 ngày Mức độ 3
14 1.005275 Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
15 1.003966 Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
16 1.003987 Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 60 ngày Mức độ 3
17 1.003947 Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
18 1.005272 Thủ tục sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
19 1.003933 Thủ tục yêu cầu cung cấp bản sao tài liệu thông tin sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
20 1.005268 Thủ tục yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
23 bản ghi trong 2 trang
1 2

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In