36 bản ghi trong 2 trang
1 2
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 1.003834 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 30 ngày Mức độ 4 Xem
2 1.003542 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 30 ngày Mức độ 4 250,000
3 1.003808 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 30 ngày Mức độ 4
4 1.003594 Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày Mức độ 4
5 1.003617 Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 30 ngày Mức độ 4 250,000
6 1.004748 Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 4 Xem
7 1.003927 Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày Mức độ 4 Xem
8 1.003629 Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày Mức độ 4 Xem
9 1.005256 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 4 Xem
10 1.005260 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 4 Xem
11 1.005262 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 4 Xem
12 1.005253 Thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 4 Xem
13 1.003789 Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày Mức độ 4 Xem
14 1.003661 Thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày Mức độ 4 Xem
15 1.003686 Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày Mức độ 4 Xem
16 1.003966 Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 4 Xem
17 1.003987 Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 60 ngày Mức độ 4 Xem
18 1.003947 Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 60 ngày Mức độ 4 Xem
19 1.003469 Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 60 ngày Mức độ 4
20 1.003933 Thủ tục yêu cầu cung cấp bản sao tài liệu thông tin sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 4
36 bản ghi trong 2 trang
1 2

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In