36 bản ghi trong 2 trang
1 2
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian xử lý Mức độ Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 1.003834 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 30 ngày DVCTT một phần Xem
2 1.003542 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 30 ngày DVCTT một phần 250,000
3 1.003808 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 30 ngày DVCTT một phần
4 1.003594 Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày DVCTT một phần
5 1.003617 Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 30 ngày DVCTT một phần 250,000
6 1.004748 Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) DVCTT một phần Xem
7 1.003927 Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày DVCTT một phần Xem
8 1.003629 Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày DVCTT một phần Xem
9 1.005256 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) DVCTT một phần Xem
10 1.005260 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) DVCTT một phần Xem
11 1.005262 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) DVCTT một phần Xem
12 1.005253 Thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) DVCTT một phần Xem
13 1.003789 Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày DVCTT một phần Xem
14 1.003661 Thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày DVCTT một phần Xem
15 1.003686 Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày DVCTT một phần Xem
16 1.003966 Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) DVCTT một phần Xem
17 1.003987 Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 60 ngày DVCTT một phần Xem
18 1.003947 Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 60 ngày DVCTT một phần Xem
19 1.003469 Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 60 ngày DVCTT một phần
20 1.003933 Thủ tục yêu cầu cung cấp bản sao tài liệu thông tin sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) DVCTT một phần
36 bản ghi trong 2 trang
1 2

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In