11 bản ghi trong 1 trang
1
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian xử lý Mức độ Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 1.002145 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 15 ngày DVCTT một phần 3,000,000
2 1.002052 Cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 60 ngày DVCTT một phần 4,000,000
3 1.002120 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 10 ngày DVCTT một phần 1,000,000
4 1.001989 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 15 ngày DVCTT một phần 3,000,000
5 1.002170 Cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 45 ngày DVCTT một phần
6 1.001864 Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 30 ngày DVCTT một phần 4,000,000
7 1.002083 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 10 ngày DVCTT một phần Xem
8 1.001910 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 15 ngày DVCTT một phần 3,000,000
9 1.004490 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 30 ngày DVCTT một phần
10 1.004504 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 15 ngày DVCTT một phần
11 1.004497 Thủ tục Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao

VNPOST: Chưa tích hợp

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (000.00.42.G06) 45 ngày DVCTT một phần
11 bản ghi trong 1 trang
1

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In