Danh sách thủ tục hành chính
Đơn vị Lĩnh vực
Từ khóa Mức
Từ khóa  
Lĩnh vực   Đơn vị  
STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Mức Thao tác
Hoạt động khoa học và công nghệ
1
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
2
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
3
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
4
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
5
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
6
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
7
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
8
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
9
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
10
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
11
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
12
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In