Danh sách thủ tục hành chính
Đơn vị Lĩnh vực
Từ khóa Mức
Từ khóa  
Lĩnh vực   Đơn vị  
STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Mức Thao tác
Hoạt động khoa học và công nghệ
1
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
2
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
3
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
3
4
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
3
5
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
3
6
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
3
7
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
3
8
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
3
9
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
3
10
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
11
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
12
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
3
13
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
3
14
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
3
15
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
16
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
17
Vụ Pháp chế
3
18
Vụ Tổ chức cán bộ
3
19
Vụ Tổ chức cán bộ
3
20
Vụ Tổ chức cán bộ
3
21
Vụ Tổ chức cán bộ
3
22
Vụ Tổ chức cán bộ
3
23
Vụ Thi đua – Khen thưởng
3
24
Vụ Hợp tác quốc tế
3
25
Vụ Pháp chế
3
26
Vụ Thi đua – Khen thưởng
3
27
Vụ Thi đua – Khen thưởng
3
Sở hữu trí tuệ
28
Cục Sở hữu trí tuệ
3
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
29
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
30
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
31
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
32
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
33
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
34
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
35
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
36
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
37
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
38
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
39
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
40
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
41
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
42
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
43
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
44
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
45
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
46
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
47
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
48
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
49
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
50
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
51
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
52
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
53
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
54
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
55
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
56
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
57
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
58
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
59
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
60
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
61
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
62
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
63
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
64
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
65
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
66
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
67
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
68
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
69
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
70
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
71
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
72
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
73
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
74
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
75
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
76
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
77
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
78
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
79
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
80
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
81
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
82
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
83
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
84
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
85
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
86
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
87
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
88
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
89
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
90
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
91
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
92
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
93
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
94
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
95
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
96
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
97
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
98
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
99
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
Phát triển tiềm lực KH&CN
100
Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
3
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In