2 bản ghi trong 1 trang
1
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian xử lý Mức độ Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 1.008196 Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Hợp tác quốc tế (000.00.08.G06) 140 ngày DVCTT một phần
2 1.008199 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

VNPOST: Chưa tích hợp

Vụ Hợp tác quốc tế (000.00.08.G06), Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia () 60 ngày DVCTT một phần
2 bản ghi trong 1 trang
1

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In