Danh sách thủ tục hành chính
Đơn vị Lĩnh vực
Từ khóa Mức
Từ khóa  
Lĩnh vực   Đơn vị  
STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Mức Thao tác
Hoạt động khoa học và công nghệ
1
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
2
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
3
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
4
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
5
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
6
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
7
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
8
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
9
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
10
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
11
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
12
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
13
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
14
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
15
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
16
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
17
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
18
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
19
Vụ Tổ chức cán bộ
3
20
Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
3
21
Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
3
22
Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
3
23
Vụ Kế hoạch Tổng hợp - Bộ KH&CN
3
24
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
25
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
26
Vụ Kế hoạch Tổng hợp - Bộ KH&CN
3
27
Văn phòng Bộ KH&CN
3
28
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
29
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
30
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
31
Vụ Tổ chức cán bộ
3
32
Vụ Tổ chức cán bộ
3
33
Vụ Hợp tác quốc tế
3
34
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
35
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3
Sở hữu trí tuệ
36
Cục Sở hữu trí tuệ
3
37
Cục Sở hữu trí tuệ
3
38
Cục Sở hữu trí tuệ
3
39
Cục Sở hữu trí tuệ
3
40
Cục Sở hữu trí tuệ
3
41
Cục Sở hữu trí tuệ
3
42
Cục Sở hữu trí tuệ
3
43
Cục Sở hữu trí tuệ
3
44
Cục Sở hữu trí tuệ
3
45
Cục Sở hữu trí tuệ
3
46
Cục Sở hữu trí tuệ
3
47
Cục Sở hữu trí tuệ
3
48
Cục Sở hữu trí tuệ
3
49
Cục Sở hữu trí tuệ
3
50
Cục Sở hữu trí tuệ
3
51
Cục Sở hữu trí tuệ
3
52
Cục Sở hữu trí tuệ
3
53
Cục Sở hữu trí tuệ
3
54
Cục Sở hữu trí tuệ
3
55
Cục Sở hữu trí tuệ
3
56
Cục Sở hữu trí tuệ
3
57
Cục Sở hữu trí tuệ
3
58
Cục Sở hữu trí tuệ
3
59
Cục Sở hữu trí tuệ
3
60
Cục Sở hữu trí tuệ
3
61
Cục Sở hữu trí tuệ
3
62
Cục Sở hữu trí tuệ
3
63
Cục Sở hữu trí tuệ
3
64
Cục Sở hữu trí tuệ
3
65
Cục Sở hữu trí tuệ
3
66
Cục Sở hữu trí tuệ
3
67
Cục Sở hữu trí tuệ
3
68
Cục Sở hữu trí tuệ
3
69
Cục Sở hữu trí tuệ
3
70
Cục Sở hữu trí tuệ
3
71
Cục Sở hữu trí tuệ
3
72
Cục Sở hữu trí tuệ
3
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
73
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
74
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
75
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
76
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
77
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
78
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
79
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
80
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
81
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
82
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
83
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
84
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
85
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
86
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
87
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
88
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
89
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
90
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
91
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
92
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
93
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
94
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
95
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
96
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
97
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
98
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
99
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
100
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
101
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
102
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
103
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
104
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
105
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
106
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
107
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
108
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
109
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
110
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
111
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
112
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
113
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
114
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
115
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
116
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
117
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
118
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
119
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
120
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
121
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
122
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
123
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
124
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
125
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
126
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
127
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
128
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
129
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
130
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
131
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
132
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
133
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
134
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
135
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
136
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
137
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
138
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
139
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
140
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
141
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
142
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
143
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
144
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
145
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
146
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
147
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
148
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
149
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
150
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
151
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
152
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
153
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
154
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
155
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
156
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In