61 bản ghi trong 4 trang
1 2 3 4
TT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế, kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân)

VNPOST: Chưa tích hợp

10 ngày Mức độ 3 Xem
2 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
3 Thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
4 Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
5 Thủ tục đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu

VNPOST: Chưa tích hợp

90 ngày Mức độ 4
6 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
7 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
8 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
14 Chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
15 Điều chỉnh nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được cấp

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
16 Thủ tục Điều chỉnh nội dung của Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

VNPOST: Chưa tích hợp

15 ngày Mức độ 4
17 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
18 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

15 ngày Mức độ 4 3,000,000
19 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

10 ngày Mức độ 4 2,000,000
20 Đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
61 bản ghi trong 4 trang
1 2 3 4

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In