Danh sách thủ tục hành chính
Đơn vị Lĩnh vực
Từ khóa Mức
Từ khóa  
Lĩnh vực   Đơn vị  
STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Mức Thao tác
Hoạt động khoa học và công nghệ
1
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
2
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4
3
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
4
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
5
Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
3
6
Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
3
7
Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
3
8
Văn phòng Bộ KH&CN
3
9
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
10
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
3
Sở hữu trí tuệ
11
Cục Sở hữu trí tuệ
3
12
Cục Sở hữu trí tuệ
3
13
Cục Sở hữu trí tuệ
3
14
Cục Sở hữu trí tuệ
3
15
Cục Sở hữu trí tuệ
3
16
Cục Sở hữu trí tuệ
3
17
Cục Sở hữu trí tuệ
3
18
Cục Sở hữu trí tuệ
3
19
Cục Sở hữu trí tuệ
3
20
Cục Sở hữu trí tuệ
3
21
Cục Sở hữu trí tuệ
3
22
Cục Sở hữu trí tuệ
3
23
Cục Sở hữu trí tuệ
3
24
Cục Sở hữu trí tuệ
3
25
Cục Sở hữu trí tuệ
3
26
Cục Sở hữu trí tuệ
3
27
Cục Sở hữu trí tuệ
3
28
Cục Sở hữu trí tuệ
3
29
Cục Sở hữu trí tuệ
3
30
Cục Sở hữu trí tuệ
3
31
Cục Sở hữu trí tuệ
3
32
Cục Sở hữu trí tuệ
3
33
Cục Sở hữu trí tuệ
3
34
Cục Sở hữu trí tuệ
3
35
Cục Sở hữu trí tuệ
3
36
Cục Sở hữu trí tuệ
3
37
Cục Sở hữu trí tuệ
3
38
Cục Sở hữu trí tuệ
3
39
Cục Sở hữu trí tuệ
3
40
Cục Sở hữu trí tuệ
3
41
Cục Sở hữu trí tuệ
3
42
Cục Sở hữu trí tuệ
3
43
Cục Sở hữu trí tuệ
3
44
Cục Sở hữu trí tuệ
3
45
Cục Sở hữu trí tuệ
3
46
Cục Sở hữu trí tuệ
3
47
Cục Sở hữu trí tuệ
3
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
48
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
49
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
50
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
51
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
52
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
53
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
54
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
55
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
56
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
57
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
58
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
59
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
60
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
61
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
62
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
63
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
64
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
65
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
66
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
67
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
68
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
69
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
70
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
71
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
72
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
73
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
74
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
75
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
76
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
77
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
78
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
79
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
80
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
81
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
82
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
83
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
84
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
85
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
86
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
87
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
88
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
89
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
90
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
91
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
92
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
93
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
94
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
95
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
96
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
97
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
98
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
99
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
100
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
101
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
102
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
103
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
104
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
105
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
106
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
107
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
108
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
109
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
110
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
111
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
112
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
113
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
114
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
115
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
116
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
117
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
118
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
119
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
120
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
121
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
122
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
123
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
124
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
125
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
126
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
127
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
128
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
129
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
130
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
131
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
3
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In